MISTERIO|TAKETAキリシタン 謎 PROJECT
日本語
Welcome to Taketa City, Oita Prefecture,“a village of unknown Christian”.(Taketa & Kutami areas)
chapter1
chapter2
chapter3
chapter4
chapter5
chapter6
chapter7
chapter8
chapter9
chapter10
chapter11
chapter12
chapter13
chapter14
chapter15
chapter16
chapter17
chapter18
chapter19
chapter20
chapter21
chapter22
chapter23
chapter24